Privacyverklaring

Connecting Energy, gevestigd aan Componistenlaan 233, 2215 SR in Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Contactpersoon gegevensbescherming: A.S. van Dorssen
Telefoonnummer: +31 6 19 850 504
Adres: Componistenlaan 233, 2215 SR in Voorhout
E-mail: info@connectingenergy.nl
Website: https://www.connectingenergy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Connecting Energy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Zakelijke gegevens: functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, afdeling en bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de vragenlijst aan het begin van de coaching te beantwoorden en te mailen naar Connecting Energy.
 • Godsdienst of levensovertuiging (niet verplicht om te verstrekken)
 • Gezondheid (niet verplicht om te verstrekken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Connecting Energy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien je uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft (deze informatie is niet verplicht en geef je alleen aan Connecting Energy indien je dit zelf relevant acht):

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Connecting Energy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening: individuele en teamcoaching, training en/of consulting conform de overeenkomst die we aangaan
 • Je te kunnen bellen of e-mailen in relatie tot het uitvoeren van de dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Connecting Energy
 • Connecting Energy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verzenden van de Connecting Energy Netwerk nieuwsbrief, mits je je hiervoor expliciet aanmeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Connecting Energy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Connecting Energy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Connecting Energy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Connecting Energy hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres
7 jaar ·    Administratie ter verantwoording aan de Belastingdienst met wettelijke bewaartermijn
Naam, telefoonnummer, e-mailadres 5 jaar ·    Certificering door The Coaches Training Institute (alleen in 2018)

·    Accreditering door de ICF*

Data start en beëindiging coaching en aantal uren coachingsessies 7 jaar Urenregistratie nodig voor

·    Administratie ter verantwoording aan de Belastingdienst met wettelijke bewaartermijn

·    Accreditering door de ICF*

Beschrijvingen situaties/coachvragen / Vragenlijsten met antwoorden/ verslagen van sessies/reflecties van cliënten/correspondentie / overeenkomsten/ toestemmings-verklaringen/foto’s van beschreven flipcharts 2 jaar na definitieve beëindiging coaching-, training, consultingstraject ·    ivm uitvoeren coachings-, trainings- of consultingstraject

 

 

* ICF = International Coach Federation

Delen van persoonsgegevens met derden

Connecting Energy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Connecting Energy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Connecting Energy jouw persoonsgegevens aan andere derden (zie tabel hieronder). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Naam

Doel

Gegevens

Van Velzen accountants & adviseurs Controle financiële administratie Connecting Energy tbv jaarrekening en aangifte belastingen Naam, adres, data en uren van coaching of training in de financiële administratie.
Hostnet Webhosting, onderhoud en behoud veiligheid website Dataverkeer verstuurd over het domein connectingenergy.nl
Kraanlijn Onderhoud en behoud veiligheid website

 

Verzorgen van nieuwbrief Connecting Energy Netwerk Event

Dataverkeer verstuurd over het domein connectingenergy.nl

 

Naam en e-mailadres

MailChimp Versturen van de Connecting Energy Netwerk nieuwsbrief Naam en e-mailadres
International Coach Federation Controle van gemaakte coachingsuren t.b.v. accreditering Naam, telefoonnummer en e-mailadres, data start en stop coaching en aantal uren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dataverkeer verstuurd over het domein connectingenergy.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website veilig is, naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden geen cookies geplaatst door derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Connecting Energy. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@connectingenergy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Connecting Energy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connecting Energy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@connectingenergy.nl